Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Geschiedenis

Oprichting

In de jaren 80 zet Ghislaine Radoux-Rogier, lid van de Maranatha-gemeenschap en weduwe van een advocaat uit Charleroi die zeer sterk geëngageerd was ten dienste van de armen, zijn werk voort in Brussel. Zij ontvangt mensen in nood.

Beetje bij beetje organiseren we ons

Zeer veel toewijding, maar weinig organisatie ! Vader Lambert, stichter van de Maranatha-gemeenschap, vraagt Guy Leroy om Ghislaine Radoux-Rogier te helpen. Samen met enkele vrijwilligers richt Guy Leroy een structuur op om mensen te begeleiden.

Na zijn priesterlijke wijding in 1984 breidt Vader Guy de werking uit naar de begeleiding van daklozen en kansarmen in de wijk van de Magdalenakerk in het centrum van Brussel, waar hij als priester actief is. Het embryo van Accompagner komt tot leven.

2000

Een nieuwe gelegenheid biedt zich aan. Op internationaal niveau zet de Congrégation des Religieux de l’Assomption aan om projecten op te richten specifiek voor de armsten. Het project van begeleiding op het terrein in Brussel wordt hierbij weerhouden.

Een internationale vereniging (« Accompagner ») ziet het daglicht. Haar opdracht is om mensen in moeilijkheden te begeleiden bij al de stappen die zij moeten vervullen om hun rechten te vrijwaren en hen toe te laten hun autonomie te herwinnen. Op deze manier zijn we van een occasionele naar een permanente vorm van hulpverlening geëvolueerd.

2001

Er wordt een lokaal gehuurd Er worden professionele medewerkers aangeworven. Een stijgend aantal verzoeken om hulp. Een efficiëntere en nog beter gestructureerde organisatie ziet het daglicht.

2004

De NGO « Action Vivre Ensemble » erkent Het belang van de diensten die door Accompagner worden verleend en kent haar een financiële steun toe die eveneens in 2007 en 2009 toegekend zal worden.

2006

De internationale organisatie geeft de fakkel door. Een Belgische vzw, « Les Amis d’Accompagner », wordt opgericht om het begeleidingswerk op nationaal niveau over te nemen en te ontwikkelen. De grootste prioriteiten zijn: een grotere betrokkenheid van vrijwilligers bij het project bewerkstelligen en de duurzaamheid ervan verzekeren. De grootste prioriteiten zijn: een grotere betrokkenheid van vrijwilligers bij het project bewerkstelligen en de duurzaamheid ervan verzekeren.

2007

De « Koning Boudewijnstichting » erkent het belang van onze werking met de toekenning van een financiële hulp met middelen uit haar Armoedefonds. Onze vzw krijgt eveneens de Prijs voor Burgerzin van de gemeente Koekelberg.

2009

De vereniging « Les Amis d’Accompagner » wordt voor twee jaar « onder het meterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid » geplaatst.

2010

De vereniging wordt door de gemeente Koekelberg uitgekozen in het kader van het Gemeentelijk Plan voor « Sociale Cohesie 2011-2015, » georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie (CoCoF). Het werk ten voordele van nieuwkomers wordt aangemoedigd en « Les Amis d’Accompagner » wordt erkend als “vereniging van openbaar nut”.

2011

Op 15 mei vieren we tien jaar inzet ten voordele van de minst gegoeden. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid hernieuwt haar meterschap  voor vijf jaar. « Les Amis d’Accompagner » sluit in 2011 eveneens een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar met de NGO « Action Vivre Ensemble ».

2012

Dit is het Jaar van de Vrijwilliger ! Deze laatsten worden steeds talrijker en engageren zich meer en meer in de dagelijkse werking van onze vereniging. De werking met partners wordt steeds intenser, hun aantal neemt toe. Op financieel vlak krijgt de vereniging van de FOD Financiën de toestemming tot het verlenen van Fiscale attesten voor Giften.

2013

De vereniging vernieuwt haar werking. Vanaf nu werken twee dienstenzij aan zij in onze lokalen. Het beheer van de sociaal-juridische oriëntatie wordt onder handen genomen door vijf vrijwilligers. Het beheer van de Dienst Partnersstaat onder de verantwoordelijkheid van de gelastigde die de hulpvragen beantwoordt die voortkomen uit het netwerk van partnerorganisaties. De Operationele verantwoordelijke coördineert en superviseert het geheel.

2014

Activiteit alom ! We worden lid van VEF-AERF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).

Twee « uitzonderlijke » stappen worden ten gunste van ons gezet : enerzijds vanwege « Médecins du Monde » en anderzijds vanwege een jonge Franse vrouw, lid van « Jeunes à travers le monde ». Twee tekens van erkenning van de efficiëntie van onze werking. We werken eveneens samen met de Franstalige katholieke Media.

We verbeteren onze werkmiddelen en informatiekanalen : vernieuwing van onze website, videos over onze vereniging…

2015

Zonder enige twijfel “het jaar van de erkenning” van ons project en van al het werk dat gedurende 15 jaar werd gerealiseerd! Onze nieuwe erkenningsaanvraag in het project voor sociale cohesie (CoCof) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016- 2020) via de gemeente Koekelberg is aanvaard, terwijl ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid haar Hoge Bescherming vanaf april 2016 voor een periode van vijf jaar heeft vernieuwd. Bovendien aanvaardt de raad van bestuur van het Brussels Forum voor Armoedebestrijding (FBLP) – of het Forum – onze lidmaatschapsaanvraag en zetelen wij op zijn verzoek in de commissie voor de toekenning van sociale woningen van de gemeente Koekelberg. Tot slot slaat de Vereniging ‘een nieuwe weg’ in met de Europese subsidie van Give Eur-Hope (GEH).

2016

Het jaar waarin onze kandidatuur voor de Brusselse Raad voor Sociopolitieke Coördinatie (BRSC) werd aanvaard en we hard hebben gewerkt aan ‘interne consolidatie’. Zo hebben we een Onthaalhandvest opgesteld voor gebruikers, werd het kwartaaltoezicht van onze sociaal-juridische medewerkers aangevuld met een psycholoog en de kwartaalorganisatie van een nieuwe ‘ronde tafel’ van vrijwilligers (intervisies). En omdat onze ontwikkeling nieuwe lokalen vereiste, werden er nieuwe kantoren ingericht, bemeubeld en uitgerust op de 1e en 2e verdieping van ons onthaalbureau.

Tot slot is er nog de publicatie van een casestudy door een van onze vrijwilligers: L’intégration des réfugiés dans la société à l’épreuve de la réalité. Quel rôle du bénévolat? als “Getuigenis van de begeleiding van een familie van vluchtelingen”.

2017

Nieuwe officiële erkenningen zien het levenslicht, zoals het verkrijgen van een ‘initiatiefsubsidie’ van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in afwachting van de samenstelling van ons dossier voor de erkenning als Centre d’Aide aux Personnes, onze aansluiting bij de Fédération des Services sociaux (FDSS) dat alle erkende Brusselse en Waalse sociale en psychosociale diensten bundelt en de erkenning van de Federale Overheidsdienst Financiën voor de verlenging van onze toelating om fiscale attesten af te leveren voor de jaren 2018 tot 2023 en we moeten vooral de erkenning van onze ‘pairs’ vermelden! Sinds 2014 registreren wij 42 toestemmingen voor partnerschap waaronder van Fedasil, Convivial, Dokters van de Wereld, SIREAS, Centre Ariane, Via, BAPO, Samusocial, tal van OCMW’s, ziekenhuizen, medische centra en diverse verenigingen.