Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Zich betrekken bij les Amis d’Accompagner

Zich betrekken bij les ‘Amis d’Accompagner’ charter van onze Vereniging ( hier lezen )

 

Men kan zich op verschillende manieren bij Les Amis d’Accompagner engageren:

1° De onthaalvrijwilligers

Zij ontvangen elke persoon die zich in ons kantoor aanbiedt. Zij vergemakkelijken het contact tussen de toekomstige begeleider en de begunstigde door met deze laatste een vertrouwensband te creëren. Dit doen zij door een drankje en een koekje aan te bieden, door een luisterend oor te bieden en door algemene informatie te verzamelen.

2° De vrijwilligers van het sociaal onthaal

Dit zijn sociaal assistenten en/of begeleidende vrijwilligers met een ruime ervaring die de begunstigden ontvangen voor een consult.  Zij zijn gevormd door ons sociaal-juridisch onthaal. Zij worden in deze taak ondersteund door een deskundige, de operationeel verantwoordelijke. Zij maken samen met de begunstigde een overzicht van diens situatie, stellen een stappenplan op en verzorgen de opvolging van hun dossier.

3° De begeleidende vrijwilligers

Zij helpen en begeleiden de begunstigden bij de stappen die zij moeten vervullen. Zij bieden in de eerste plaats een morele steun, faciliteren de communicatie tussen de betrokken partijen, ijveren voor een beter begrip voor hun situatie en verzamelen de informatie die noodzakelijk is voor het opvolgen van de dossiers.

4° De vrijwilligers van de technische ploeg

Zij zijn belast met praktische taken binnen onze organisatie : invoer van gegevens, zendingen per post, poetsen van de lokalen,…

5° De biddende vrijwilligers

Zij steunen de begunstigden en vrijwilligers door hen een ogenblik van bezinning aan te bieden of van spirituele éénheid op de dag waarop zij een opdracht moeten uitvoeren.

6° De leidinggevende vrijwilligers

Deze vrijwilligers zijn belast met de leidinggevende taken binnen de vereniging en nemen deel aan het Directiecomité, de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur.

Concrete voorbeelden van de begeleiding die door onze vereniging wordt geboden kunt u bekijken in de volgende video’s.

 

De vereniging verbindt zich ertoe

 • de vrijwilliger mogelijkheden bieden voor informatie, voorbereiding en samenwerking binnen de Vereniging voor
  een succesvolle afronding van zijn verbintennis 
 • volg de vrijwilliger (luisteren, debriefing, enz.) 
 • De vrijwilliger verzekeren tegen de risico’s verbonden aan missies
  die hij of zij zal moeten uitvoeren ;
 • Zijn of haar opdrachten kosteloos uit te voeren
  Erover te waken steeds beschikbaar en stipt te zijn en de vereniging te verwittigen indien hij of zij niet in staat zou zijn een eerder aanvaarde opdracht te vervullen;

 

De vrijwilliger verbindt zich ertoe de opdrachten die hem of haar zullen worden toevertrouwd, uit te voeren.

Hij of zij verbindt zich er eveneens toe:

 • Het Charter van onze vereniging te tekenen, het oogmerk en de filosofie ervan te aanvaarden ;
 • Deel te nemen aan de vormingen die door de vereniging worden georganiseerd;
 • Zijn of haar opdrachten kosteloos uit te voeren;
 • Erover te waken steeds beschikbaar en stipt te zijn en de vereniging te verwittigen indien hij of zij niet in staat zou zijn een eerder aanvaarde opdracht te vervullen;
 • Het beroepsgeheim te eerbiedigen

 

Om de vrijwilliger te ondersteunen in de uitvoering van zijn taken,
worden vormingen georganiseerd door onze vereniging.

 • Vooraleer hem of haar een eerste opdracht wordt toevertrouwd, krijgt de begeleidende vrijwilliger een basisopleiding van een halve dag.
  Deze stelt hem in staat om met een optimale voorbereiding zijn of haar eerste opdracht aan te vatten.
 • Vervolgens worden in de loop van het jaar drie vormingen georganiseerd voor alle vrijwilligers.
  Deze vormingen worden door professionele medewerkers gegeven.
  Zij hebben tot doel het bevorderen van de relationele vaardigheden van de vrijwilligers,
  het verbeteren van de kennis van het sociale weefsel, maar ook het tot stand brengen van een groter bewustzijn van de leefomstandigheden van de hulpvragers.
  Zij bieden de vrijwilligers eveneens een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
  De thema’s die tijdens de vormingen aan bod komen zijn heel divers :
  een luisterend oor bieden, vreemdelingenrecht, de werking van een OCMW,
  de woningproblematiek, simulaties van begeleiding door middel van rollenspelen,
  fundamentele relationele attitudes, adequaat reageren in kritieke situaties,
  het parcours van een migrant,…

Yvonne staat steeds paraat met een glimlach, zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Zij is onthaalvrijwilligster.

Kasia, vrijwilligster van het sociaal onthaal, werkt samen met Arnaud, de operationeel verantwoordelijke, aan de opvolging van een dossier.

Jean-Pierre, vrijwilliger van het sociaal onthaal, helpt een hulpvraagster om documenten beter te begrijpen.

Gérard, begeleidende vrijwilliger, vertrekt samen met mevrouw X. naar een opvangtehuis.

Francine, vrijwilligster bij de Dienst voor partners, beantwoordt alle hulpvragen die binnenkomen van partnerorganisaties.

Omar, begeleidende vrijwilliger, helpt meneer Y. in zijn zoektocht naar een woning.

Jean-Marie, begeleidende vrijwilliger, gaat naar het Klein Kasteeltje om meneer Z. te ontmoeten om samen met hem naar een administratie te gaan.

Alle vrijwilligers worden bij bepaalde gelegenheden opgetrommeld om, zoals op deze foto, te helpen bij de verzending van onze nieuwsbrief.