Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Ze steunen ons

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW’s, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren, inclusief “Les Amis d’Accompagner”.

Amphora is een sociale supermarkt met als missie: (1) Bevordering van de toegang tot voedselproducten, hygiëne en onderhoud tegen gereduceerde prijzen voor een publiek in een situatie van overmatige schuldenlast. (2) Faciliteren van werkintegratie door training in kleine distributietransacties te bieden aan mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt te plaatsen zijn. (3) Organiseer educatieve workshops die gericht zijn op het bieden van sleutels tot begrip waarmee deelnemers (klanten / supermarkt / buurtbewoners) keuzes kunnen maken met discretie en autonomie om te stabiliseren en te verbeteren hun financiële en sociale situatie op de lange termijn.

De Association for Ethics in Fund Crops (afgekort als AERF) wil de Belgische bevolking garanties bieden voor morele kwaliteit bij fondsenwerving en transparantie van de rekeningen. Op voorstel van de Raad van Bestuur en na een positief advies van het Comité van toezicht heeft de Algemene Vergadering van 27 maart 2014 het lidmaatschap van onze a.s.b.l goedgekeurd. als nieuw lid. Het houdt zich volledig aan de “ethische code” van de AERF
De Donorinfo Foundation moedigt het publiek aan om vol vertrouwen diegenen te steunen die werken voor een eerlijkere, meer humane en meer samenhangende samenleving. We monitoren Donorinfo sinds 2007. Donorinfo garandeert kwaliteitsinformatie die voldoet aan vier criteria: (1) Nauwkeurigheid van gegevens; (2) Consistentie voor eenvoudige vergelijkingen; (3) Relevantie om het functioneren van elke organisatie zo goed mogelijk weer te geven; (4) Nieuws: alleen naar behoren bijgewerkte financiële gegevens worden gepubliceerd
Het doel van de vereniging SOCIALware asbl is om het beheer van non-profit organisaties, met name hun IT-platforms, te verbeteren door hen in staat te stellen geschikte technologieën te verwerven. .Voor dit doel biedt de vereniging deze non-profit organisaties verschillende diensten, met name: hulp bij de keuze en het gebruik van geschikte computerplatforms, hulp bij het verkrijgen van softwarepakketten en hardware in het kader van IT-leveranciersdonatieprogramma’s. Deze diensten worden gratis of tegen sociale prijzen aangeboden om de lopende kosten van de vereniging te dekken.
.Samenwonend, een katholieke vereniging die strijdt tegen armoede en uitsluiting, wil christenen en alle burgers met sociale rechtvaardigheid aanmoedigen om met de meest kwetsbare groepen, Wallonië en Brussel, een zorgzamere samenleving op te bouwen en met hen alternatieven ontwikkelen voor het dominante neoliberale model.
.De Koning Boudewijnstichting draagt ​​bij tot de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking. In de Constitution Act van 1976 wordt de Foundation beschreven als “een onafhankelijke structuur die originele ideeën stimuleert en nieuwe projecten lanceert.” .Het ondersteunt projecten en burgers die zich inzetten voor een betere samenleving en draagt ​​zo bij aan duurzame manier voor meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

Trouw aan zijn positie als een lokale generalistische christelijke radio, open voor iedereen, wil RCF reageren op de zoektocht naar de betekenis van de hedendaagse mannen. Spirituele programma’s, nieuws- of sociale tijdschriften, culturele of muzikale programma’s,

RCF,de vreugde wordt gedeeld

De supermarkt “Les Capucines” in de populaire wijk Marolles biedt food- en non-foodproducten en nieuwe kleding aan mensen in sociale en financiële problemen. Mensen moeten worden gevolgd door een sociale servicepartner om toegang te krijgen tot de supermarkt.
Jeunes à Travers Le Monde, een Bretonse vereniging, wil de internationale mobiliteit van jongeren tussen 18 en 30 jaar bevorderen. Ongeacht het project of de situatie van de jongere, zij informeert hem, begeleidt hem in zijn inspanningen en geeft hem uiteindelijk financiële steun.
De Koning Boudewijnstichting geeft hier zichtbaarheid aan verenigingen en stichtingen in België vanwege hun maatschappelijk belang. De website maakt deel uit van het Observatorium van verenigingen en stichtingen, dat tot doel heeft de zichtbaarheid van verenigingen en stichtingen te vergroten door transparante en betrouwbare gegevens te verzamelen en zo voor iedereen beschikbaar te stellen. een breed publiek.
De steun die de kleine gele fiets aan gezinnen biedt, is geïnspireerd op het beeld van de leerling van de fietser die voor het eerst op de fiets stapt onder het welwillende oog van iemand die hem alle vertrouwen kan geven nodig voor hem om te durven lanceren en op avontuur te gaan … Door een steun en een luisterend oor, probeert de vzw de kleine gele fiets aan de ouders meer geïsoleerd of “fragiel” te geven, het vertrouwen dat essentieel is voor hen om in hen en in hun competentie te durven geloven.

De Augustijnen van de Assumptie (AA) zijn een congregatie van katholieke religieuzen (priesters en broeders) die, door hun werken en hun inbreng, vandaag, net als in het verleden, de huidige behoeften van mannen en vrouwen willen beantwoorden. Church. Ze zijn geanimeerd door het project om alle mensen en alle mannen te promoten in gerechtigheid, liefde en waarheid. Bij de oorsprong van de oprichting van de vereniging blijven ze deze steunen.

.”Burgerschap Award” van de gemeente Koekelberg in 2007, de vereniging wordt sindsdien regelmatig ondersteund in haar initiatieven, waarvan de minste niet haar integratie in het project van “Sociale Cohesie” van de gemeente is, en sinds 2011.
De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) verleent communautaire bevoegdheid binnen het Brussels Gewest aan de Franse Gemeenschap in het zuiden van het land. .Het gaat vooral over cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en mensen helpen. .Het ondersteunt op grond van het Besluit sociale cohesie meer dan 230 verenigingen die in Brussel werken, waaronder “Les Amis d’Accompagner”.
Hu-Bu voor een “Human Business” is een vereniging die de associatieve wereld en de bedrijfswereld wil verbinden door het stimuleren van de initiatieven van “gift of time” (vrijwilligerswerk door bedrijven) en de “donatie van materiaal In de context van maatschappelijke verantwoordelijkheid in brede zin.
In Brussel is bijna een op de drie mensen onder de armoedegrens. Ter plaatse werken honderden organisaties dagelijks met degenen die uitsluiting ervaren. Op politiek niveau blijft armoede een complexe strijd. Het is tussen deze twee niveaus, tussen politiek en het veld, dat het “Brussels Forum voor de bestrijding van armoede” zich bevindt. Het brengt ongeveer vijftig organisatieswaaronder de onze– bij elkaar die zich bezighouden met de strijd tegen sociale uitsluiting in het Brussels Gewest.
De Fédération des Services Sociaux (FDSS) vertegenwoordigt de verenigingen voor sociale dienstverlening in Wallonië en Brussel. Om de sociale actoren ter plaatse te ondersteunen ontwikkelt ze projecten, opleidingen en expertise betreffende het recht op voedsel, water en energie. Door middel van onderzoek- en actieprojecten draagt ze ook bij tot de reflectie over sociaal werk en sociaal beleid
De Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS – Raad voor de sociaal-politieke coördinatie in Brussel – opgericht door de Franse Gemeenschapscommissie) heeft tot doel het psycho-medisch-sociaal werk en het relevante overheidsbeleid ter discussie te stellen door middel van het uitwisselen van informatie, het initiëren van vergaderingen en samenwerking.
De CBCS bevordert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen sociale werkers en ambulante gezondheidswerkers in Brussel.
Surviving in Brussels (SIB) is een platform dat nuttige informatie biedt aan iedereen in een precaire situatie.